Regulamin

Zakładając Konto Użytkownik potwierdza, że zna treść regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.

Pełna nazwa firmy:

Grykar Grzegorz Gryka
nip: 9721145294
regon: 300873990

Biuro obsługi/serwis/magazyn Grykar:

Grykar Grzegorz Gryka
ul.Reknicka 1
61-065 Poznań

Adres siedziby firmy:

Grykar Grzegorz Gryka
ul.Bazyliowa 12/1
62-064 Plewiska

I Pojęcia

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania ze Strony www.krainaopon.pl
 2. Administrator – podmiot zarządzający stroną www.krainaopon.pl. Administratorem strony jest firma Grykar Grzegorz Gryka, z siedzibą w Plewiskach, ul. Bazyliowa 12/1, 62-064 Plewiska, NIP 972-11-45-294 (w skrócie Grykar).
 3. Sklep internetowy – część strony internetowej udostępniona dla Użytkowników, umożliwiająca po zarejestrowaniu i zalogowaniu dostęp do indywidualnego Konta, a także wgląd, edycję oraz wprowadzanie własnych danych do systemu.
 4. Użytkownik – konsument lub podmiot gospodarczy, który wyraził zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz korzysta ze Strony i Sklepu internetowego Grykar.

II Ochrona prywatności

 1. Użytkownik korzystając ze Sklepu internetowego Grykar podaje swoje dane osobowe lub dane firmy.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Grykar jako Administratora ww. danych wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem Sklepu internetowego oraz ze świadczonymi usługami oraz sprzedażą.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Grykar poprzez pocztę elektroniczną oraz sms.
 4. Administrator danych nie przekazuje ich podmiotom trzecim.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Grykar swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U.nr 133 poz.883).
 6. Użytkownik ma prawo wglądu do wszelkich umieszczonych przez siebie w Sklepie internetowym Grykar danych, ich zmiany, a także usunięcia danych z bazy.

III Odpłatność

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego Grykar jest całkowicie bezpłatne.

IV Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia/odbioru zamówienia (oświadczenie o odstąpieniu od umowy pobierzesz tutaj).
 2. Po odebraniu towaru kupujący może od umowy odstąpić, składając oświadczenie na piśmie oraz dokonując zwrotu towaru w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia. Towar musi być w stanie nienaruszonym, nie może być używany, zabrudzony, nie może nosić żadnych znamion użytkowania. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu. Do zwracanego towaru musi być dołączony dowód zakupu (oryginał faktury lub paragon) oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Przelew następuje w terminie 14 dni od daty zwrotu towaru na adres Grykar Grzegorz Gryka, ul. Reknicka 1, 61-065 Poznań, przelewem na wskazany przez klienta rachunek bankowy. Koszty zwrotu przesyłki (ze sklepu do klienta, od klienta do sklepu) ponosi Klient (zamawiający towar).
 3. Przed odbiorem i zapłatą za zamówiony towar, klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka jest zgodna z zamówieniem oraz czy nie jest uszkodzona. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności w przesyłce lub w sytuacji gdy przesyłka została uszkodzona prosimy o odmowę przyjęcia paczki od kuriera i podpisanie protokołu zwrotnego/reklamacyjnego.
 4. Rezygnacja ze zrealizowanego już zamówienia oraz nie przyjęcie towaru zgodnego z zamówieniem jest równoznaczne ze zgodą na pokrycie kosztów transportu ze sklepu internetowego do klienta oraz od klienta do sklepu internetowego.

V Gwarancja

 1. Gwarantami są producenci towarów oferowanych w sklepie internetowym.
 2. Gwarancja obejmuje Polskę.
 3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu dla osób prywatnych oraz 12 miesięcy od daty zakupu dla firm.
 5. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej.
 6. Gwarancja nie obejmuje usterek nie związanych z wadami rzeczy, a w szczególności powstałych w wyniku:
  • nieprawidłowej techniki jazdy,
  • niewłaściwego magazynowania towaru,
  • nieprawidłowej obsługi ogumienia (w tym nieprawidłowego montażu i demontażu opony),
  • użytkowania w sposób sprzeczny z zaleceniami zdefiniowanymi na oponie,
  • uszkodzeń o charakterze mechanicznym (np. przecięcie,przedziurawienie lub uszkodzenie w skutek uderzeń),
  • umyślnego uszkodzenia towaru,
  • uszkodzeń objawiających się odbiegającym od normy zużyciem towaru w wyniku eksploatacji przy nieprawidłowej zbieżności kół, niewłaściwym ciśnieniu powietrza, uszkodzonych felgach, uszkodzonych elementach zawieszenia pojazdu,
  • uszkodzeń powstałych podczas wypadku drogowego,
  • zastosowania opony niezgodnego z jej przeznaczeniem,
  • zastosowania niewłaściwego rozmiaru,
  • uszkodzeń chemicznych,
  • naturalnego procesu starzenia się opon.

Gwarancji nie podlegają opony ze zużyciem bieżnika poniżej głębokości wymaganej przez obowiązujące przepisy.

VI Rękojmia

 1. Sprzedawca odpowiada wobec klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie do 2 lat od momentu jego wydania.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny posiada wady fizyczne lub prawne.
 3. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:
  • nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć,
  • nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę,
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę,
  • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.
 4. Wada prawna to niezgodność polegająca na tym, że:
  • towar jest własnością osoby trzeciej,
  • towar jest obciążony prawem osoby trzeciej,
  • towar cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

VII Procedura reklamacyjna

 1. Klientowi przysługuje prawo do reklamowania zakupionego towaru (formularz reklamacji pobierzesz tutaj).
 2. Reklamowany towar wraz z dowodem zakupu (faktura VAT lub paragon) oraz formularzem reklamacji należy dostarczyć na adres: Grykar, ul.Reknicka 1, 61-065 Poznań.
 3. Czas rozpatrzenia reklamacji jest uzależniony od szybkości działania Działu Kontroli Jakości producenta i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie może być dłuższy niż 30dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia zgłoszenia reklamacyjnego, sklep internetowy Grykar dokona wymiany towaru na pozbawiony wad lub zwrotu środków finansowych na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.
 5. W sytuacji gdy klient zażyczy sobie zwrotu środków pieniężnych za reklamowaną oponę, na wskazane konto zostanie zwrócona wartość opony proporcjonalnie pomniejszona o jej zużycie w stosunku do stanu fabrycznego. Na przykład jeżeli reklamowana opona jest zużyta w 30% od stanu fabrycznego, kwota zwróconych środków pieniężnych będzie również pomniejszona o 30% w stosunku do ceny uregulowanej przez klienta w dniu zakupu.
 6. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia zgłoszenia reklamacyjnego, wadliwy towar zostanie zutylizowany na koszt Grykar lub odesłany na adres wskazany przez Klienta i na jego koszt.
 7. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana i nie zgadzacie się Państwo z takim werdyktem, przysługuje Wam prawo odwołania i powołania niezależnego rzeczoznawcy w celu dochodzenia swoich roszczeń.
 8. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu reklamacyjnym dla potrzeb realizacji procedury reklamacyjnej.

VIII Realizacja zamówienia

 1. Sklep internetowy Grykar przyjmuje zamówienia w sposób ciągły. Dowodem złożenia zamówienia jest otrzymanie wiadomości e-mail z przydzielonym numerem zamówienia. W przypadku braku adresu e-mail skontaktujemy się z Państwem telefonicznie celem potwierdzenia realizacji zamówienia.
 2. Automatyczne przyjęcie zamówienia nie jest równoznaczne z potwierdzeniem jego realizacji.
 3. Zamówienie staje się wiążące dla klienta w momencie, gdy sklep internetowy potwierdzi gotowość realizacji zamówienia.
 4. Sklep internetowy Grykar dołoży wszelkich starań, by zrealizować zamówienie klienta w możliwie jak najszybszym terminie. W okresach szczytu sezonowego (wiosenna i zimowa wymiana opon) możliwe jest wydłużenie czasu realizacji zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia w Sklepie internetowym oraz dokonaniu płatności otrzymają Państwo informację pocztą e-mail lub telefonicznie, w jakim czasie zamówienie zostanie zrealizowane. Z uwagi na niedostępność towaru u dystrybutorów, sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia, a także prawo do zaproponowania klientowi alternatywnego produktu o możliwie zbliżonych parametrach użytkowych i cenowych. W takim wypadku skontaktujemy się z państwem e-mail-owo lub telefonicznie.
 6. Z chwilą złożenia zamówienia dane osobowe klienta chronione są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r., Dz.U. nr 133, poz. 883. Zobowiązujemy się do wykorzystywania zgromadzonych w ten sposób informacji zgodnie z punktem 7 regulaminu.
 7. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu zamówienia, obsługi posprzedażowej (reklamacji) i w celach promocyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883.
 8. O wszelkich zmianach w zamówieniu klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną e-mail lub telefonicznie. Klient otrzyma szczegółowe informacje na temat postępów w realizacji złożonego zamówienia.
 9. Towar można odebrać osobiście w serwisie opon Grykar zlokalizowanym przy ul. Reknickiej 1 w Poznaniu (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu odbioru zamówienia). Towar wysyłamy także za pośrednictwem firm kurierskich.
 10. Czas realizacji zamówień 24-72h, w przypadku niemożności realizacji zamówienia w tym terminie nasi konsultanci skontaktują się z Państwem.
 11. Rozliczenia transakcji są przeprowadzane przez CashBill.
 12. Wysyłka i formy płatności zamówionego towaru:
  Wysyłkę realizujemy za pośrednictwem firm kurierskich, dostępne są następujące formy wysyłki w zależności od preferowanej przez Klienta formy płatności:

  ▪ wysyłka za pobraniem,
  ▪ wysyłka po przedpłacie realizowana przez kuriera,
  ▪ wysyłka po przedpłacie przelewem tradycyjnym

  Jeżeli wartość zamówienia przekracza kwotę 600zł wysyłka do Klienta gratis, zamówienia na kwotę mniejszą lub równą 600zł płatne 30zł.
 13. Użytkownik sklepu internetowego Grykar akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu w momencie dokonania zamówienia.

IX Odpowiedzialność

 1. Grykar nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty poniesione przez Użytkownika wynikłe z korzystania ze Sklepu internetowego, a szczególności za straty materialne, finansowe lub utracone korzyści, a także za brak dostępu do systemu wynikającego z przerwy technicznej bądź awarii.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Konta i Sklepu internetowego przez Użytkownika.

X Prawa autorskie

 1. Materiały udostępnione w Sklepie internetowym wykorzystywać można jedynie na własny użytek, w celach niekomercyjnych.
 2. Wygląd strony, wszystkie opisy, dane, pliki graficzne i ten regulamin są własnością firmy Grykar. Kopiowanie i wykorzystywane w celach innych niż niekomercyjne i na własny użytek, bez zgody firmy Grykar narusza prawa autorskie i będzie traktowane jako przestępstwo gospodarcze.
 3. W przypadkach, gdy materiały udostępniane w Sklepie internetowym bądź na stronie www.krainaopon.pl należą do innych podmiotów – wykorzystywane są one wyłącznie za ich zgodą i także są chronione prawem autorskim.

XI Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest dobrowolne i równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 10.05.2019 r.